வழித்தடங்கள்!

 
தரிசு நிலங்களுக்கிடையில்
அவன் கடந்து செல்கின்ற
பல்வேறு திசையெங்கும் பரவி கிடக்கும்
ஒற்றை வழி பாதைகளின் 
தேய்ந்து போன கால் தடங்களெல்லாம் 
தன் மூதாதையர் விட்டுச்சென்ற வழியென்று
அவனுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் - ஆனால்
அவனது காலணிக்குத்தான்
உணரும் பக்குவம் இல்லை
அவர்கள் பட்டுணர்ந்த வலியை...!

- இரா.ச.இமலாதித்தன் 

_

Post a Comment

No comments:

Post a Comment