நீயில்லாத போது!வானோடு நீலமும், 

காடோடு பசுமையும்
நிலத்தோடு மஞ்சளும், 

நிலவோடு வெண்மையும்
இரவோடு கருமையும், 

தீயோடு சிகப்புமாய்
ஏழு வண்ணங்களோடு
எல்லா திசைகளும் 

பல வண்ணங்களாய் சிதறிக்கிடக்கும் 
இவ்வேளையில் கூட
நிறங்கள் அனைத்தும்
வண்ணங்களற்று 

வெறிச்சோடி கிடக்கிறது
என்னருகில் நீயில்லாத போது!

- இரா.ச.இமலாதித்தன்

Post a Comment

No comments:

Post a Comment