காதல் மந்திரம்!
காந்தர்வம் உன் பெயரில் உள்ளதடி
ராது ஒலிக்கிறதே என்காதில் நித்தமடி
இதைத்தான் இரவில் என் கனவிலும்
உச்சரித்தேன் நானும் உன்மேல் பித்தனடி!

- இரா.ச.இமலாதித்தன்

Post a Comment

No comments:

Post a Comment